Specialty Flavored Lattes

Specialty Flavored Lattes

$4
  • Carmel Macchiato
  • Vanilla Latte
  • Hazelnut Latte
  • Raspberry Latte
  • Carmel Latte
  • Almond Latte
  • Coconut Latte
  • Sugar Free: Vanilla, Hazelnut, Caramel