Specialty Flavored Lattes

Specialty Flavored Lattes

$4
  • Carmel Macchiato
  • Vanilla Latte
  • Hazelnut Latte
  • Raspberry Latte
  • Carmel Latte
  • Almond Latte
  • Coconut Latte
  • Sugar Free: Vanilla, Hazelnut, Caramel

 

Iced Coffee

Iced Coffee

$2

Freshly Ground Coffee

Freshly Ground Coffee

$2

Double Espresso

Double Espresso

$2.5

Espresso

Espresso

$2

Latte

Latte

$3.5

Cappuccino

Cappuccino

$3.5